Pestprotocol voor de Speelmiddagen
 
Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt.
Pesten komt helaas overal voor, ook bij ons.Het is een probleem dat wij onder ogen zien.
Wij willen pesten op onze speelmiddagen serieus aanpakken.

Het pestprotocol heeft als doel:
"Alle kinderen moeten zich op een speelmiddag vrij en veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tijdens het spelen."

Wij willen regels en afspraken zichtbaar maken. Als er zich ongewenste situaties voordoen kunnen kinderen en volwassenen elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.
Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, kunnen we alle kinderen met veel plezier naar de speelmiddag laten komen.
Een pestprotocol alleen is niet voldoende om een eind te maken aan het pestprobleem. Daarom bespreken we het onderwerp regelmatig, zodat het ook preventief kan werken.
 
Voorwaarden voor aanpak van het pesten 
We zien pesten als een probleem van alle direct betrokken partijen: gepeste kinderen, pesters, meelopers en de zwijgende groep, leerkrachten en de ouders.
We willen als Stichting Reyntje de pestproblemen proberen te voorkomen en leren ermee om te gaan. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, willen we het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar maken.
Als pesten zich voordoet is het belangrijk dat leidsters (in samenwerking met ouders en leerkrachten van de school) dat signaleren en daar duidelijk stelling in nemen. 
Wanneer blijkt dat alle inspanningen niet het gewenste resultaat opleveren, willen we als Stichting Reyntje een directe aanpak toepassen.

Vertrouwenspersoon
Elke speelmiddag heeft een vertrouwenspersoon.Op de speelmiddagen is dat de gediplomeerde leidster.
Zij helpt het kind/de ouder(s), de vrijwilliger en maatschappelijke stagiaires de weg te vinden in het vinden van een oplossing. "De weg" binnen Stichting Reyntje loopt via de groepsleidster naar het bestuur van Stichting Reyntje, dat terugkoppelt naar de school.
 
Signalen van pesterijen
Het is belangrijk dat leidsters, bestuursleden en ouders alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen de norm overschrijden.
 
Gedrag dat opvalt bij pesten
- Altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen.
- Zogenaamde 'leuke' opmerkingen maken over een leeftijdsgenoot.
- Een kind voortdurend ergens de schuld van geven.
- Briefjes doorgeven.
- Beledigen.
- Opmerkingen maken over de kleding.
- Isoleren en negeren.
- Slaan of schoppen.
- Bezittingen afpakken of stukmaken.
- Schelden of schreeuwen.
- Pesten via msn of e-mail.


Minder directe signalen
- Vaak alleen met jongere kinderen spelen.
- Niet naar buiten willen.
- Niet meer naar de speelmiddag willen of aangeven zich ziek te voelen.
- Niet (meer) worden uitgenodigd door andere kinderen.
- Andere kinderen reageren negatief op een fout of een idee van het betreffende kind.
Deze signalen kunnen echter ook voorkomen bij andere problemen, dus is het zaak goed uit te zoeken waar de basis van deze signalen ligt.


Verschil tussen Pesten en Plagen
Het is belangrijk dat iedereen het verschil weet tussen pesten en plagen.
Plagen gebeurt incidenteel. Het gebeurt op basis van gelijkheid en respect. Plagen mag. Het is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en stimuleert het relativeringsvermogen.
Bij pesten ligt dat anders. Dan is er sprake van machtsongelijkheid en wordt de pester winnaar en het gepeste kind verliezer. Pesten is het afreageren van agressie of eigen onvermogen op een mindere in de groep, het zondebok-effect.
 
Voorbeeld in gedrag
We vinden het voorbeeldgedrag van de leidsters, maatschappelijke stagiaires en vrijwilligers (én de ouders thuis) van groot belang. 
Er wordt minder gepest als er duidelijkheid bestaat over de omgang met elkaar;
als verschillen worden geaccepteerd;
en ruzies niet met geweld worden 'opgelost', maar uitgesproken.
Agressief gedrag van leidsters, maatschappelijke stagiaires, vrijwilligers, ouders en kinderen wordt niet geaccepteerd.

Algemene regels en afspraken:
Om duidelijkheid te krijgen over 'wat wordt niet geaccepteerd', is het afspreken van gedragsregels met de kinderen essentieel. Bij de speeldagen van Stichting Reyntje hebben wij de regels en afspraken vastgelegd in een apart document. Dit document wordt minimaal 1x per schooljaar, maar indien nodig vaker, geŽvalueerd, bijgesteld, aangepast op nieuwe situaties en aangevuld samen met het bestuur en leidsters.
Deze regels en mogelijk andere groep gebonden regels komen ook aan de orde bij het opstellen van het pestcontract.

Vertellen is juist helpen
Als een kind de leidster inschakelt, wordt dit niet opgevat als klikken. De kinderen hebben ook de verantwoordelijkheid een pestprobleem bij de leidster aan te kaarten.
School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Iedere partij waakt over haar eigen grenzen. Op school nemen directie en leerkrachten hun verantwoordelijkheid en voeren overleg met de ouders. Bij de stichting Reyntje koppelt het bestuur terug naar school.

Mogelijke oorzaken van pestgedrag
-Een problematische thuissituatie.
-Voortdurend gevoel van anonimiteit.
-Voortdurend in een niet passende rol worden gedrukt.
-Voortdurend met elkaar de competitie aangaan.
-Een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt.
 
Begeleiding 
Begeleiding van een kind dat gepest wordt
-Naar het kind luisteren en zijn/haar probleem serieus nemen.
-Met het kind overleggen over mogelijke oplossingen.
-Samen met het kind werken aan oplossingen.
-Gesprek met de ouders van het gepeste kind.
-Afspraken maken over aanpak met ouders en kind. 
-Zo nodig schakelen we de school in.

Begeleiding van een kind dat pest/de meelopers
-Met het kind bespreken welk effect zijn/haar gedrag heeft voor de gepeste.
-Het kind helpen om op een positieve manier relaties te onderhouden met andere kinderen.
-Het kind helpen om zich aan regels en afspraken te houden.
-Zo nodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt via school.

Begeleiding van de zwijgende middengroep
-Met de kinderen praten over pesten en over hun eigen rol
 daarbij.
-Met de kinderen overleggen over mogelijke oplossingen en over
 wat ze zelf kunnen bijdragen aan die oplossingen.
-Samen met de kinderen werken aan oplossingen, waarbij ze zelf
 een actieve rol spelen.

Adviezen aan ouders

Ouders van gepeste kinderen
-Blijf in gesprek met uw kind en maak duidelijk dat u gaat helpen.
-Bedenk samen een plan van aanpak.
-Als pesten op straat plaatsvindt, niet op school, kunt u het beste contact opnemen met de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken.
-Door complimentjes kan het zelfrespect van uw kind vergroot worden.
-Geef zelf het goede voorbeeld.
-Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.
-Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt.
-Werk samen met de school en Stichting Reyntje maar houdt de grenzen in de gaten. 

Ouders van kinderen die pesten/meelopers
-Neem het probleem serieus.
-Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden.
-Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.
-Maak uw kind gevoelig voor wat het een ander aandoet.
-Besteed extra aandacht aan uw kind.
-Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.
-Geef zelf het goede voorbeeld.
-Corrigeer ongewenst gedrag, benoem en beloon het goede gedrag van uw kind.

Alle ouders
-Neem ouders van gepeste kinderen serieus.
-Stimuleer uw kind om op een vriendelijke manier met anderen om te gaan.
-Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag, benoem en beloon het goede gedrag.
-Geef zelf het goede voorbeeld.
-Leer uw kind om voor anderen en voor zichzelf op te komen op een niet gewelddadige manier.

De aanpak van ruzies en pestgedrag

Wanneer kinderen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten, gelden de volgende afspraken:
Stap 1: er eerst zelf (samen) uitkomen.
Stap 2: op het moment dat een van de kinderen er niet uitkomt, heeft deze het recht het probleem aan debegeleidster voor te leggen. Het is knap als hij of zij dat doet.
Stap 3: de leidster gaat met beide (of meer) kinderen praten en probeert samen met de kinderen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Bij herhaling van pesterijen/ruzies tussen dezelfde kinderen volgen sancties.
Stap 4: bij herhaaldelijk ruzie/pestgedrag van een kind neemt de leidster duidelijk stelling en houdt een gesprek. De leidster biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met de school.
  
Procedure bij aanhoudend pesten
Afhankelijk van hoelang het kind door blijft gaan met zijn/haar gedrag en geen verbetering toont, zal dit bepaalde consequenties inhouden voor het desbetreffende kind. In het dossier van gepeste en pester worden aantekeningen gemaakt.
Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld via de school.
In extreme gevallen kan een kind worden geweigerd om deel te nemen aan de speelmiddagen van Stichting Reyntje.

Evaluatie Pestprotocol
Het pestprotocol wordt elk jaar geŽvalueerd en indien nodig bijgesteld.De leidsters en het bestuur van Stichting Reyntje onderschrijven gezamenlijk dit PESTPROTOCOL.

Voorzitter:
Albert Reunis

Secretaris:
Veronique Fermont

Penningmeester:
Rianne van den Kieboom

Leidsters:
Mandy Schelfhout
Stephanie van Doeselaar
Amber van de Sijpt